img img img img

برچسب: بلانچر

نظریه موقعیتی هرسی و بلانچارد

هرسی و بلانچارد سبک را با شخصیت مترادف میگیرند و به نظر آنها سبک یک فرد عبارت است از الگوی رفتاری که وی هنگام هدایت کردن فعالیتهای دیگران از خود نشان میدهد ، سبک رهبری مدیر با مفروضات او نسبت به طبیعت انسان و افرادی که او در سازمان با آنها کار میکند مرتبط میباشد. […]