اهمیت بازخورد (با انواع و مثال ها)

اهمیت بازخورد (با انواع و مثال ها)

برای پیشرفت در حرفه خود، درک نقاط قوت و ضعف خود در یک محیط حرفه ای مفید است. بازخورد می تواند به شما کمک کند مناطقی را که می توانند از بهبود بهره مند شوند را شناسایی کنید. همچنین می تواند به شما کمک کند نقاط قوتی را که قبلاً در نظر نمی گرفتید شناسایی کنید. در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم که چرا بازخورد مهم است، چگونه بر روی بازخوردی که دریافت می کنید عمل کنید، زمان انتظار بازخورد و نحوه ارائه بازخورد به طور موثر.