انعطاف پذیری منابع انسانی

انعطاف پذیری منابع انسانی   هدف : پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی در بانکهای دولتی اجرا شده است . انعطاف پذیری منابع انسانی ، متغیر قابلیت سازمانی است که...