انتخاب مدیر از بیرون یا داخل؟

تاکنون اعتقاد داشتم که مدیران و سرپرستان سازمان را از درون سازمان ، انتخاب و منصوب کنم. چند بار هم چنین کردم و کسانی را که تشخیص میدادم بایسته هستند ارتقا دادم و سرپرست...