ارکان کلیدی منابع انسانی

ارکان کلیدی منابع انسانی (HR):

منابع انسانی با قوانین، روندها و نیازهای تجاری جدید و در حال تغییر به تکامل خود ادامه می دهد. با این حال، بسیاری از پایه های مختلف منابع انسانی ثابت مانده اند. به بیان ساده، ستون های منابع انسانی، حوزه های اصلی تمرکز هستند که بلوک های سازنده استراتژی منابع انسانی و افراد شرکت را تشکیل می دهند.