ارمغان مدیریت منابع انسانی

موفقیت سازمانی چگونه تعیین می شود؟  سهم منابع انسانی در موفقیت سازمان در طی مراحل چرخه حیات تغییر می کند. در مرحله کارآفرینی، موفقیت یعنی بقا. مدیریت منابع انسانی به سازمانها کمک می کند...