دسته: مدل های انگیزش

ماتریس مهارت انگیزه 0

راهنمای کاملی برای ماتریس مهارت انگیزه

راهنمای کاملی برای ماتریس مهارت انگیزه [قالب رایگان]
Skill Will Matrix یک ابزار ارزشمند مدیریت عملکرد ، مدیریت استعداد و تعامل کارکنان برای مدیران است. مدیران نقش مهمی در تعامل، بهره وری و حفظ کارکنان دارند. بنابراین، نحوه تعامل مدیران با تیم خود به طور مستقیم بر عملکرد و تعامل تأثیر می گذارد.

مدل monster 0

مدل monster برای افزایش دلبستگی و چسبندگی کارکنان به سازمان

مدل monster برای افزایش دلبستگی و چسبندگی کارکنان به سازمان Monster یک سایت کاریابی کارمندیابی است که از طریق تلاش برای ایجاد بیشترین تناسب بین شغل و فرد، به سازمانها کمک می کند تا...