دسته: خروج از خدمت

0

چگونه دلایل خود را برای ترک شغل توضیح دهید (با مثال) بهترین دلایل ترک شغل ارزشهای شما دیگر با رسالت شرکت مطابقت ندارند. جبران اضافی را می خواهید. شرکتی که برای آن کار کردید...

ترک خدمت 0

ترک خدمت

💢ترک خدمت به خروج دائمی افراد از سازمان اشاره دارد. نرخ ترک خدمت در سازمان ها در حدود⏳ ۱۵٪ برآورد میشود. ترک خدمت به دو صورت در سازمان ها دیده میشود: کارکردی و غیر...

0

ترک خدمت

💢ترک خدمت به خروج دائمی افراد از سازمان اشاره دارد. نرخ ترک خدمت در سازمان ها در حدود⏳ ۱۵٪ برآورد میشود. ترک خدمت به دو صورت در سازمان ها دیده میشود: کارکردی و غیر...

مصاحبه خروج از خدمت 0

مصاحبه خروج از خدمت

در مصاحبه خروج چه بپرسیم؟ مصاحبه خروج احتمالا شما هم مانند بسیاری از مدیران از این که یکی از کارکنان ارزشمند خود را از دست بدهید بیزارید، و زمانی که یکی از کارکنان کلیدی...