آنچه مدیران می توانند برای حمایت از تعادل زندگی کاری انجام دهند

بیش از نیمی از کارکنان، تعادل کار و زندگی و رفاه کلی را دو عامل مهم در انتخاب شغل خود می دانند.