img img img img

اصول اساسی مدیریت عملکرد

اصول اساسی مدیریت عملکرد

اصول اساسی مدیریت عملکرد

اصول اساسی مدیریت عملکرد

اصول اساسی مدیریت عملکرد

اصول اساسی مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد را مبتنی بر اصول زیر تبیین می نماید :

 

 1. اهداف سازمانی را به اهداف فردی ، بخشی و قسمتی تبدیل می کند .
 2. به روشن شدن اهداف سازمانی کمک می کنند .
 3. یک فرایند مستمر و تکاملی است که در آن عملکرد در طول زمان بهبود می یابد .
 4. بر مشارکت و اتفاق نظر متکی است نه بر کنترل و اعمال فشار .
 5. درک مشترکی از آنچه که برای بهبود عملکرد لازم است
 6. نحوه دستیابی به بهبود عملکرد ایجاد می کند .
 7. خودمدیریتی در عملکرد فردی را تشویق میکند
 8. نیازمند یک سبک مدیریتی باز و صادقانه است
 9. روابط دوطرفه بین بالادستان و زیردستان را تشویق میکند
 10. نیازمند بازخورد پیوسته است .
 11. حلقه های بازخورد ، باعث می شود تجارب و دانش کسب شده در شغل توسط افراد ، اهداف سازمانی را اصلاح کنند .
 12. کلیه عملکردها را در قبال اهداف مورد توافق مشترک ، اندازه گیری و ارزیابی می کند .
 13. باید برای تمام کارکنان اعمال شود
 14. فقط برای ارتباط دادن عملکرد به پاداش مالی نیست

در اینجا اصولی بیان شده است که در مدیریت عملکرد ، کمترین اختلاف در خصوص آنها وجود دارد . اینها اصولی هستند که به ادعای بسیاری از نظریه ها عملکرد را افزایش می دهند . البته نمی توان ادعا نمود که این اصول جهان شمول هستند ، اما می توان گفت که این اصول مورد پذیرش شعور متعارف بوده و با بسیاری از رویکردهای کاربردی در مدیریت عملکرد سازگار هستند .

 

اصول اساسی مدیریت عملکرد عبارت اند از :

 

اصل ۱. عملکرد باید به روشنی تعریف شود

عملکرد باید به وضوح تعریف شود . اگر این تعریف به صورت پیشرفته ممکن نبود حداقل در قالب معیارهایی باید تعریف شود که مورد توافق مدیر و کارمند باشد ، حتی اگر مورد توافق شخص سومی نباشد . تعیین معیارهای عملکردی قبل از این که فعالیتهای شغلی توسط کارکنان انجام شود پیش فرضی است که در مبانی نظری مدیریت عملکرد قابل ردیابی است .

 

اصل ۲. عملکرد باید به درستی سنجش شود وقتی کار انجام می شود

عملکرد باید به طریقی مورد ارزیابی قرار گیرد که اطلاعات را تا حد ممکن به صورت حداکثری منتقل نماید . در این صورت ، می توان از نتیجه ارزیابی برای تعیین میزان دستیابی به عملکرد استفاده نمود .

 

اصل ۳. پاداش ها باید با عملکرد پیوند خورده و پرداخت به صورت اقتضائی بر اساس عملکرد سنجیده شود

باید پیوند واضحی بین عملکرد مطلوبه و پاداش ها وجود داشته باشد تا عملکرد مطلوب توسط کارمند تقویت شود واقعی بودن این پیوند باید به وسیله کارمند و مدیر ، قبل از اقدام به کار نشان داده شود . این اصل زیربنای سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد است که به سرعت طی سال های اخیر رشد کرده است.

 

https://hr-garden.com

#منابع_انسانی

#مدیریت_عملکرد

Telegram & instagram: @hrgarden

منبع: سازمان مدیریت صنعتی، مباحث منتخب در مدیریت منابع انسانی

 

دیدگاهتان را بنویسید