آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی براساس مدل تعالی منابع انسانی

آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی ناجا براساس مدل تعالی منابع انسانی

عنوان مقاله‌ای که در حال مشاهده آن هستید، آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی ناجا براساس مدل تعالی منابع انسانی می‌باشد. این مقاله توسط مهدی علی زاده نوشته شده و در آن به بررسی و تحلیل مدیریت منابع انسانی در سازمان ناجا پرداخته شده است.

این مقاله به بررسی و آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) بر اساس مدل تعالی منابع انسانی می‌پردازد. در اینجا خلاصه‌ای از مقدمه ارائه شده است:

 • اهمیت مدیریت منابع انسانی: تأکید بر اینکه مدیریت منابع انسانی به عنوان یک عامل کلیدی برای رسیدن به مزیت رقابتی شناخته شده است.
 • چالش‌های ناجا: بیان می‌کند که ناجا با توجه به مسئولیت‌های خود در ایجاد و حفظ نظم و امنیت کشور، با چالش‌های خاصی در زمینه منابع انسانی روبرو است.
 • هدف تحقیق: هدف از این تحقیق، شناسایی و حل مسائل مربوط به مدیریت منابع انسانی در محیط کار ناجا و ارائه راهکارهای بهبود است.
 • روش تحقیق: توضیح می‌دهد که تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی است و با استفاده از تکنیک‌های مصاحبه عمیق و پرسشنامه انجام شده است.
 • آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

 مفهوم عارضه یابی و اهمیت آن در علوم انسانی

مفهوم عارضه یابی و آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی : به معنای تشخیص عارضه‌های وارده بر سیستم مورد مطالعه است و در علوم انسانی به عنوان پاتولوژی سازمانی شناخته می‌شود۱.

 • اهمیت در علوم انسانی: عارضه یابی به دانشمندان علوم انسانی کمک می‌کند تا عوارض و مشکلات سازمانی را شناسایی و ریشه‌یابی کنند.
 • کاربرد در سازمان‌ها: این روش می‌تواند به شناسایی مسائل رفتاری و اختلالات در رسیدن به اهداف سازمانی کمک کند.
 • تأثیر بر بهره‌وری: وجود مشکلات سازمانی می‌تواند به کاهش اثربخشی، کارایی و بهره‌وری سازمانی منجر شود. عارضه یابی به بررسی و حل این مشکلات می‌پردازد.

مدل سرمایه گذاری در منابع انسانی

این بخش از صفحه در مورد مدل سرمایه گذاری در منابع انسانی بحث می‌کند و به توضیح این مدل که در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان ارائه شده است، می‌پردازد. این مدل با هدف ارتقاء کیفیت آموزش و توسعه در سازمان‌های دولتی ایجاد شده و به عنوان استاندارد ملی کیفیت در انگلستان شناخته می‌شود. اصول اساسی و ابعاد مختلف این مدل، که شامل توسعه استراتژی‌های بهبود عملکرد سازمانی، انجام اقدامات مناسب برای بهبود عملکرد و ارزیابی تأثیر عملکرد در موفقیت سازمان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد۱. این مدل به سازمان‌ها کمک می‌کند تا از طریق منابع انسانی، عملکرد خود را بهبود بخشند و در برابر چالش‌های محیطی بهتر عمل کنند.

مدل سرمایه گذاری در منابع انسانی

مدل توسعه گر منابع انسانی

این بخش در مورد مدل توسعه گر منابع انسانی صحبت می‌کند:۱

 • معرفی مدل: مدل توسعه گر منابع انسانی توسط موسسه اسپرینگ سنگاپور در سال ۱۹۹۷ ارائه شد.
 • هدف مدل: این مدل با هدف ارتقاء توانمندی‌های منابع انسانی و کسب نتایج بهتر تجاری طراحی شده است.
 • اجزای کلیدی: دارای سه محور اصلی شامل بازنگری مستمر فعالیت‌های کارکنان، ایجاد زمینه توسعه و ترقی کارکنان، و افزایش اثربخشی یادگیری است.
 • ساختار مدل: مدل شامل سه بعد و هشت مؤلفه می‌باشد که به توسعه منابع انسانی کمک می‌کند.

مدل توسعه گر منابع انسانی

مدل بلوغ قابلیت منابع انسانی

در این صفحه، مدل بلوغ قابلیت منابع انسانی (P.C.M.M.) به عنوان یکی از مدل‌های تعالی منابع انسانی معرفی شده است:

 • ساختار مدل: مدل P.C.M.M. دارای ۵ سطح بلوغ، ۲۲ ناحیه فرایندی است و هر فرایند شامل ۳ تا ۵ هدف و چندین فعالیت می‌باشد۱.
 • هدف مدل: این مدل به منظور ایجاد تحول در فرهنگ سازمانی از طریق تجهیز سازمان با فعالیت‌های قدرتمند برای جذب، توسعه، سازماندهی، انگیزش و نگهداری نیروی کار طراحی شده است.
 • توسعه مدل: اولیه این مدل در سال ۱۹۸۰ توسط واتس هامفری شکل گرفت و در سال ۱۹۹۵ با حمایت وزارت دفاع آمریکا توسط انجمن مهندسی نرم افزار دانشگاه کارنگی ملون به عنوان الگوی بلوغ قابلیت کارکنان مطرح شد۲.
 • نوآوری و همسویی: مدل به نوآوری مستمر منابع انسانی، همسویی با عملکرد سازمانی و بهبود بهینه کردن قابلیت‌ها کمک می‌کند۳.

مدل بلوغ قابلیت منابع انسانی

 

مدل فیلیپس

در این صفحه، مدل فیلیپس به عنوان یکی از مدل‌های مدیریت منابع انسانی معرفی شده است. این مدل به مدیران منابع انسانی کمک می‌کند تا کیفیت فرایندهای منابع انسانی را ارزیابی کنند و برنامه‌ریزی مستمری برای بهبود فعالیت‌های منابع انسانی داشته باشند. مدل فیلیپس بر اساس چرخه PDCA (برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و اقدام) عمل می‌کند و دارای ۱۰ مؤلفه محوری است که هر کدام بر یک فرایند خاص منابع انسانی مبتنی هستند۱. این مؤلفه‌ها سطوح مختلفی از بلوغ را نشان می‌دهند و به سازمان‌ها امکان می‌دهند تا استراتژی‌های منابع انسانی خود را با اهداف کسب و کار همسو کنند.

مدل فیلیپس

مدل رهبری منابع انسانی اروپا

مدل رهبری منابع انسانی اروپا در این مقاله به شرح زیر است:

 • شناسایی فرایندها: مدل به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرایندهای مدیریت منابع انسانی را شناسایی کنند۱.
 • ایجاد انسجام: این مدل انسجام بین فرایندهای مدیریت منابع انسانی را ایجاد می‌کند۲.
 • هم راستایی با اهداف: مدل هم راستایی میان فرایندهای مدیریت منابع انسانی و اهداف استراتژیک سازمان را تضمین می‌کند۳.
 • تفکیک فرایندها: مدل فرایندهای ایستا را از فرایندهای پویای مدیریت منابع انسانی تفکیک می‌کند.

این مدل به سازمان‌ها در دستیابی به اهداف مدیریت منابع انسانی یاری می‌رساند و به آن‌ها امکان می‌دهد تا استراتژی‌های خود را بهبود بخشند.

مدل رهبری منابع انسانی اروپا

مدل تعالی منابع انسانی ایران

این بخش از در مورد مدل تعالی منابع انسانی ایران بحث می‌کند و به تحلیل و ارزیابی مدیریت منابع انسانی در سازمان ناجا می‌پردازد. در اینجا خلاصه‌ای از نکات کلیدی آورده شده است:

 • توانمندسازها و حمایت کننده‌ها: مدل شامل عواملی مانند کارمندیابی، استخدام، حفظ و نگهداشت، بازنشستگی، هدفگذاری، برنامه‌ریزی، دانش و یادگیری، ارزیابی عملکرد، انگیزش، نوآوری و مشارکت است.
 • نتایج مالی و غیرمالی: مدل به ارزیابی نتایج مالی و غیرمالی ناشی از مدیریت منابع انسانی می‌پردازد.
 • محیط: تأکید بر اهمیت محیط کار و تأثیر آن بر منابع انسانی.
 • پیشنهادات کاربردی: مقاله پیشنهاداتی برای بهبود مدیریت منابع انسانی ارائه می‌دهد، از جمله تدوین رویکرد مناسب برای توانمندسازی کارکنان و ایجاد هماهنگی بین استراتژی‌های منابع انسانی و کسب و کار.

این مدل با استفاده از معیارها و شاخص‌های برتر در حوزه منابع انسانی طراحی شده و به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به ارزیابی مستمر و شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود در مدیریت منابع انسانی بپردازند۱.

مدل تعالی منابع انسانی ایران

 

 

 

بحث و نتیجه گیری

 • رهبری منابع انسانی: نقاط قوت شامل وجود شورای راهبردی و اتاقهای فکر در حوزه مدیریت منابع انسانی است. نقاط قابل بهبود شامل رویکرد مشخص در حوزه اقدامات رهبری و آسیب شناسی فرهنگ سازمانی است.
 • استراتژی منابع انسانی: نقاط قوت شامل کتابچه سند راهبردی و چشم انداز منابع انسانی است. نقاط قابل بهبود شامل همسویی استراتژیهای منابع انسانی با استراتژیهای کسب و کار و ایجاد انسجام در استراتژیهای داخلی است.
 • روابط کار و کارکنان: نقاط قوت شامل اندازه گیری سطح رضایت و تعهد سازمانی است. نقاط قابل بهبود شامل برنامه ریزی مدون برای سنجش رضایت و تعهد و تعریف برنامه‌های بهبود برای ارتقاء سطح رضایتمندی و تعهد سازمانی است.

این بخش از مقاله به ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی در سازمان ناجا بر اساس مدل تعالی منابع انسانی پرداخته و نقاط قوت و ضعف موجود را بررسی کرده است.

 

پیشنهادات کاربردی ( آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی )

این مقاله پیشنهادات کاربردی در مورد آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی به ترتیب  زیر را ارائه می‌دهد:

 • بررسی وضعیت موجود: تحلیل دقیق وضعیت فعلی مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها.
 • شناسایی نقاط قوت و ضعف: تعیین نقاط قوت و ضعف مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل تعالی منابع انسانی.
 • برنامه‌ریزی بهبود: تدوین برنامه‌های عملیاتی برای بهبود فرایندها و رویه‌های مدیریت منابع انسانی.
 • ارزیابی مستمر: انجام ارزیابی‌های دوره‌ای برای پایش پیشرفت‌ها و اثربخشی اقدامات انجام شده.

این پیشنهادات با هدف افزایش کارآمدی و بهره‌وری منابع انسانی و همچنین تحقق اهداف استراتژیک سازمان ارائه شده‌اند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *