img img img img

برچسب: ساختار پرداخت

حقوق پایه و ساختارهای پرداخت ۴-۹

ساختارهای پرداخت با گریدهای غیر عریض  برای طراحی ساختارهای پرداخت با گریدهای غیر عریض مراحل زیر را طی کنید: ١. با توجه به ارزشیابی مشاغل، مشاغل واقع در هر گرید را فهرست کنید (این امر ممکن است به میان نمونه ای محدود شود که ارزشیابی شده اند). ۲. نرخهای واقعی پرداخت برای هر شاغل را […]

منطق ساختار های گریدینگ و پرداخت ۴-۷

منطق ساختارهای گریدینگ و پرداخت  موضوع این مقاله : منطق ساختار های گریدینگ و پرداخت منطق ساختارهای گریدینگ و ساختارهای پرداخت باید چارچوبی منطقی داشته باشند تا خط مشی های پرداخت سازمان بتوانند در قالب آنها پیاده شوند. با استفاده از آنها می توان جای مشاغل در سلسله مراتب سازمانی را مشخص و سطح پرداخت […]

تعیین ساختار پرداخت ۴-۵

تعیین ساختار پرداخت  ساختار پرداخت و سیستم جبران خدمات ساختار پرداخت یکی از پیش نیازی مهم سیستم جبران خدمات است که بیانگر این است که چقدر پرداخت کنیم (سطح پرداخت) و ارزش نسبی هر شغل چقدر است (ساختار شغل).  بعد از تعیین ارزش نسبی مشاغل در نیل به اهداف سازمان (اطلاعات درونی) و پردازش اطلاعات […]