حقوق پایه و ساختارهای پرداخت ۴-۹

ساختارهای پرداخت با گریدهای غیر عریض  برای طراحی ساختارهای پرداخت با گریدهای غیر عریض مراحل زیر را طی کنید: ١. با توجه به ارزشیابی مشاغل، مشاغل واقع در هر گرید را فهرست کنید (این...