جبران خدمات و شرکت های هولدینگ

جبران خدمات و شرکت های هولدینگ  ماهیت تصمیمات جبران خدمات، تخصیص منابع و منافع است.  برای همراستا کردن کارکنان با سازمان، دو نوع همراستایی باید وجود داشته باشد:  اول همراستایی کنشی که باید اقدامات...