برچسب: نظریه جبران خدمات

0

نظریه انتظار و جبران خدمات

جبران خدمات بر اساس نظریه انتظار  مبانی فکری نظریه انتظار با ارزش ابزاریت – انتظار (VIE) به روان شناسی شناخت و مفروضات مطلوبیت۔ گرایی اقتصاد کلاسیک برمی گردد که بر اساس آن، انسان موجودی...

جبران خدمات مبتنی بر نظریه دو عاملی انگیزش 0

۳-۲ جبران خدمات مبتنی بر نظریه دو عاملی انگیزش

جبران خدمات مبتنی بر نظریه دو عاملی انگیزش  همچون مارکس، که جایگاه خاصی برای شکوفایی / بیگانگی فرد در کار قائل بود، هرزبرگ نیز معتقد اس رابطه فرد با کارش یک رابطه اساسی است...