برچسب: ساختار پرداخت

حقوق پایه و ساختار پرداخت 0

حقوق پایه و ساختارهای پرداخت ۴-۹

ساختارهای پرداخت با گریدهای غیر عریض  برای طراحی ساختارهای پرداخت با گریدهای غیر عریض مراحل زیر را طی کنید: ١. با توجه به ارزشیابی مشاغل، مشاغل واقع در هر گرید را فهرست کنید (این...

منطق ساختار های گریدینگ و پرداخت 0

منطق ساختار های گریدینگ و پرداخت ۴-۷

منطق ساختارهای گریدینگ و پرداخت  موضوع این مقاله : منطق ساختار های گریدینگ و پرداخت منطق ساختارهای گریدینگ و ساختارهای پرداخت باید چارچوبی منطقی داشته باشند تا خط مشی های پرداخت سازمان بتوانند در...

0

تعیین ساختار پرداخت ۴-۵

تعیین ساختار پرداخت  ساختار پرداخت و سیستم جبران خدمات ساختار پرداخت یکی از پیش نیازی مهم سیستم جبران خدمات است که بیانگر این است که چقدر پرداخت کنیم (سطح پرداخت) و ارزش نسبی هر...