برچسب: جامعه پذیری

جامعه پذیری کارکنان 0

جامعه پذیری کارکنان چیست؟

جامعه پذیری کارکنان فرآیند ادغام استخدام‌های جدید در محل کار است، به کارکنان جدید کمک می‌کند تا محیط کار، فرهنگ شرکت خود را درک کنند. این امر بسیار مهم است زیرا به استخدام‌های جدید کمک می‌کند سریع‌تر به بهره‌وری برسند، حفظ کارمندان را بهبود می دهد.