دسته: کانون ارزیابی مدیران

0

مراکز ارزیابی چه ابعاد و اهدافی دارند؟ چگونه عمل می کنند؟

اخیرا با دعوت یک دوست از یک مرکز ارزیابی بازدید کوتاهی داشتم. در این مرکز تعدادی از مدیران یکی از سازمانهای بزرگ کشور مورد ارزیابی قرار می گرفتند. هدف اصلی این مرکز تعیین نیازهای...

0

کانون ارزیابی مدیران

کانون ارزیابی مدیران مقدمه روش کانون ارزیابی (AC)، با عمر پنجاه ساله ی خود (بولر و وهر”، ۲۰۰۹) نه یک مکان فیزیکی یا جغرافیایی، بلکه به عنوان یک روش ارزیابی (چن ۴، ۲۰۰۶؛ هافمن...