نقش های مدیریت منابع انسانی

نقش های hr شامل افراد و فرآیندها می شود
بخشی از نقش متخصصان hr تعامل با کارکنان است.
به طور مثال پاسخ به سوالات کارکنان در مورد مزایا، امور مربوط به سلامت و… بخش دیگر بر توسعه فرآیندهای سازمانی با هدف جذب و انگیزش کارکنان متمرکز است.
متخصصان hr از طریق فعالیت هایی چون جبران خدمات این نقش ها را ایفا می کنند
همچنین می توان به نقش های hr از دیدگاه بلندمدت و کوتاه مدت نگریست
فعالیت های کوتاه مدت چون انجام نظرسنجی، به روز رسانی دیتابیس ها، مشاوره به کارکنان و…
فعالیت ها و اقدامات بلندمدت ددیگاه و ماهعیت استراتژیک دارند و شامل تدوین استراتژی، مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی می شوند

ترکیب فرآیندها، افراد و دیدگاه بلندمدت و کوتاه مدتاین چارچوب را ایجاد می کندکه در نتیجه آن ۴ نقش برای hr تعریف می شود که در شکل صفحه قبل مشاهده می فرمایید

. نقش کارکردی

به عنوان ابتدایی ترین نقش که بسیاری از وظایف hr در این حوزه می باشد . تمرکز در این نقش بر این است که از تکنیک ها و ابزارهای درست برای استخدام و انگیزش کارکنان استفاده شود

۲. نقش حامی

کارکنان در این نقش به نگرانی ها و مسائل کارکنان توجه می شود تا اسبابی فراهم آید که مسائل حل گردد در این نقش به این توجه می شود که آیا رفتار مدیریت با کارکنان منصفانه هست یا نه؟ مشکلات شخصی و خانوادگی کارکنان حل بوشد و کارکنان از سیاست ها و برنامه های سازمان مطلع بشوند

۳. نقش استراتژیک

به حضور منابع انسانی در تصمیم گیری های کلان و تدوین استراتژی مربوط می شود. برای این منظور لازمه مدیران hr از حوزه های مختلف سازمان دانش و آگاهی داشته باشند ؛ حوزه های مالی، بازاریابی، تولید و… را بشناسند ، توان مدیریت تغییر را داشته باشند.

۴. توسعه دهنده سرمایه انسانی

با نگاه معطوف به افراد و بلند مدت، سعی در رشد و تقویت مهارت های کارکنان داشته باشند و برنامه ریزی های آموزشی و توسعه ای نمایند