img img img img

برچسب: پهنای گرید

فصل دهم: ارزشیابی مشاغل، گریدینگ و سیستم پرداخت عادلانه

فصل دهم: ارزشیابی مشاغل، گریدینگ و سیستم پرداخت عادلانه اهداف رفتاری ١. تعریف ساختارهای گریدینگ و پرداخت .  ۲٫تعریف منطق و معیارهای ساختارهای گریدینگ و پرداخت  ۳٫ بررسی الزامات طراحی ساختار گریدینگ  ۴. استفاده از ارزشیابی شغل در ایجاد ساختار پرداخت و گریدینگ مشاغل  ۵. بررسی نحوه طراحی ساختارهای پرداخت  ۶٫درک نحوه بررسی بی نظمی […]