پرداخت شاغل محور ۵-۲

سیستم های پرداخت شاغل محور پرداخت شاغل محور : بر اساس طیف وسیعی از عوامل محیطی، تخصیص کارکنان به یک شغل معین برای یک دوره زمانی طولانی  چندان امکان پذیر نیست. به دلیل عدم...