آموزش و توسعه منابع انسانی و سبک یادگیری

  آموزش و توسعه منابع انسانی آموزش و توسعه منابع انسانی برنامه دیپلم در تجارت شماره واحد و عنوان واحد ۲۳ آموزش و توسعه منابع انسانی سطح QFC سطح ۵ مقدمه اداره منابع انسانی...