فصل دهم: ارزشیابی مشاغل، گریدینگ و سیستم پرداخت عادلانه

فصل دهم: ارزشیابی مشاغل، گریدینگ و سیستم پرداخت عادلانه اهداف رفتاری ١. تعریف ساختارهای گریدینگ و پرداخت .  ۲٫تعریف منطق و معیارهای ساختارهای گریدینگ و پرداخت  ۳٫ بررسی الزامات طراحی ساختار گریدینگ  ۴. استفاده...