img img img img

برچسب: چشم انداز

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی  شمای کلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در نمودار ۲-۱ آمده است. ۱-   ترسیم چشم انداز  مرحله اول در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترسیم چشم انداز کلی سازمان است که روشن می کند که سازمان در آینده چه جایگاهی برای خود ترسیم کرده است.  پس از آن باید مأموریت سازمان روشن شود. […]