img img img img

برچسب: چالش ها

چالشهای جبران خدمات

در این نوشتار می خوانیم: چالشهای جبران خدمات.. ۱ ۱٫تنوع. ۱ ۲. تفاوتهای انگیزشی نسل جدید. ۱ ۳٫حساسیت پرداخت دانشگرها و استعدادها. ۱ ۴٫پرداخت مبتنی بر مهارت. ۱ ۵٫ پرداخت تیمی، ۱ ۶٫ پرداخت و ارتقای کیفیت. ۱ ۷. ادغام. ۱ ۸٫کوچک سازی و مهندسی مجدد. ۱ ۹٫برون سپاری . ۱ ۱۰٫ جهانی شدن. ۱ […]