پیاده سازی برنامه های پرداخت متغیر (پرداخت در ازای نتایج) ۶ – ۷

پیاده سازی برنامه های پرداخت متغیر (پرداخت در ازای نتایج)  دشواری ارتباط پرداخت با عملکرد پیاده سازی برنامه های پرداخت متغیر مرتبط کردن پرداخت با عملکرد و شایستگی، کاری دشوار است، اما یکی از...