عجین شدن با شغل کارکنان گالوپ

میزان اشتیاق و تعهدی که افراد نسبت به شغل خود احساس می کند را توصیف می کند . تعامل و مشارکت و عجین شدن با شغل کارکنان با توجه به ارتباط آن با رضایت شغلی و روحیه کارکنان می تواند برای موفقیت یک شرکت حیاتی باشد. کارکنان متعهد به احتمال زیاد بهره وری و عملکرد بالاتری دارند