پرداخت ثابت ۶-۱

پرداخت ثابت مقدمه  پرداخت ثابت و متغیر؛ پاداش های پولی در برگیرنده حقوق پایه (پرداخت ثابت) و پرداخت های انگیزشی (پرداخت متغیر) هستند. پرداخت ثابت، پاداشی غیرمشروط است که به انجام وظیفه ای خاص...