درهم‌تنیدگی شغلی در سازمان های دولتی

**درهم تنیدگی شغلی** به عنوان یک مفهوم منحصربه‌فرد تعریف شده است که شامل سه بعد فرعی است: **پیوستگی**، **تناسب**، و **فداکاری ،این مفهوم بر روی عوامل تأثیرگذار بر یک کارمند برای ماندن و کاهش تمایل به ترک و جابه‌جایی شغلی در سازمان تمرکز دارد و شامل عوامل روانشناختی، اجتماعی و مالی است که فرد را در شغل خود محدود و محصور می‌کنند. این عوامل به‌نوعی رشته‌هایی در “وب” یا “تور” هستند که فرد در آنها درگیر می‌شود و با دشواری بیشتری حاضر به ترک شغل خود می‌شود.