مدل فرهنگ‌ های نوآوری

مدل فرهنگ‌های نوآوری، چارچوبی تحلیلی برای درک عمیق‌تر مؤلفه‌های کلیدی مؤثر بر نوآوری در تیم‌ها ارائه می‌دهد. این مدل توسط جف دایر و همکارانش در بررسی مدیریت اسلون ام‌آی‌تی توسعه یافته و با تمرکز بر دو بعد کلیدی، **امنیت روانی** و **صداقت فکری**، به کاوش در چهار فرهنگ مجزا در زمینه نوآوری می‌پردازد.