برچسب: نظریه های جبران خدمات

0

۳-۳ جبران خدمات بر اساس نظریه نیازهای سه گانه (ERG)

 الدرفر نیازها را در سه دسته زیستی- ارتباطی – رشد طبقه بندی کرده است (۱۹۷۲ ,Alderfer). ١. نیازهای زیستی که به نیازهای فیزیولوژیک برای بقا و حیات اشاره دارد و با نیازهای فیزیولوژیک و...

نظریه های خرد جبران خدمات پرداخت بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو 0

۳-۱ نظریه های خرد جبران خدمات پرداخت بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو

نظریه های خرد جبران خدمات پرداخت بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو