img img img img

برچسب: منطق ساختار های گریدینگ و پرداخت

منطق ساختار های گریدینگ و پرداخت ۴-۷

منطق ساختارهای گریدینگ و پرداخت  موضوع این مقاله : منطق ساختار های گریدینگ و پرداخت منطق ساختارهای گریدینگ و ساختارهای پرداخت باید چارچوبی منطقی داشته باشند تا خط مشی های پرداخت سازمان بتوانند در قالب آنها پیاده شوند. با استفاده از آنها می توان جای مشاغل در سلسله مراتب سازمانی را مشخص و سطح پرداخت […]