مسئولیت و نقش های منابع انسانی (HR)

مسئولیت و نقش های منابع انسانی (HR) منابع انسانی یا HR چرخه زندگی کارکنان را مدیریت می کند، از جمله استخدام، استخدام، استخدام، آموزش، مدیریت عملکرد، مدیریت مزایا، جبران خسارت و اخراج. صرف نظر...