آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی براساس مدل تعالی منابع انسانی

آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی ناجا براساس مدل تعالی منابع انسانی

عنوان مقاله‌ای که در حال مشاهده آن هستید، “آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی ناجا براساس مدل تعالی منابع انسانی” می‌باشد. این مقاله توسط مهدی علی زاده نوشته شده و در آن به بررسی و تحلیل مدیریت منابع انسانی در سازمان ناجا پرداخته شده است.

این مقاله به بررسی و آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) بر اساس مدل تعالی منابع انسانی می‌پردازد. در اینجا خلاصه‌ای از مقدمه ارائه شده است: