برچسب: عملکرد

ده فرمان جبران خدمات 0

ده فرمان برای ایجاد سیستم جبران خدمات

ده فرمان برای ایجاد سیستم جبران خدمات  مناسب پیروی از ۱۰ فرمان زیر می تواند مبنای مناسبی برای ایجاد یک برنامه جبران خدمات مناسب فراهم آورد:  ١. کار را با یک استراتژی جبران خدمات...

0

مراکز ارزیابی چه ابعاد و اهدافی دارند؟ چگونه عمل می کنند؟

اخیرا با دعوت یک دوست از یک مرکز ارزیابی بازدید کوتاهی داشتم. در این مرکز تعدادی از مدیران یکی از سازمانهای بزرگ کشور مورد ارزیابی قرار می گرفتند. هدف اصلی این مرکز تعیین نیازهای...