فصل نهم: ارزشیابی شغل الکترونیکی

فصل نهم: ارزشیابی شغل الکترونیکی اهداف رفتاری  ۱٫ آشنایی با مفهوم ارزشیابی شغل با استفاده از رایانه  ۲. آشنایی با چگونگی استفاده از سیستم رایانه ای لینک در ارزشیابی مشاغل  ٣. آشنایی با چگونگی...