فصل هشتم: سیستمهای ارزشیابی جی ۲۰، إن. جی. سی.، هی، ا..پی.ام.، سی. ای. دی. مرسر

فصل هشتم: سیستمهای ارزشیابی جی ۲۰، إن. جی. سی.، هی، ا..پی.ام.، سی. ای. دی. مرسر اهداف رفتاری ۱٫ به کارگیری روش ارزشیابی امتیازی در عمل  ۲. توصیف روش ارزشیابی مشاغل مدیریتی  ۳٫ تشریح عوامل...