برچسب: جبران خدمات

0

بسته جبران خدمات: راهنمای منابع انسانی

بسته جبران خدمات: راهنمای منابع انسانی
در  زمانی که متخصصان منابع انسانی برای یافتن، استخدام و حفظ کارمندان در تلاش هستند، رقابت برای استعداد روز به روز چالش برانگیزتر می شود. یکی از اولین چیزهایی که کارمندان حتی قبل از دریافت پیشنهاد شغلی به آن توجه می کنند بسته پاداش آنهاست. در واقع، ۸۳٫۴ درصد از کارکنان، پاداش را به عنوان مهمترین عامل در رضایت شغلی رتبه بندی می کنند.

مزایای قانونی 0

مزایای قانونی ۷ – ۲

مزایای قانونی  ارائه مزایای قانونی برای همه کارفرماها الزامی است.  این مزایا در قانون کار ایران نیز وجود دارد و شامل موارد ذیل است: – طرح امنیت اجتماعی : این طرح شامل انواع بیمه...

0

پرداخت مبتنی بر عملکرد ۶ – ۴

پرداخت مبتنی بر عملکرد  تعریف پرداخت مبتنی بر عملکرد برنامه های پرداخت مبتنی بر عملکرد به مجموعه معینی از رفتارها یا نتایج رفتاری (فردی یا جمعی) پاداش میدهند. این برنامه ها با افزایش در...

0

پرداخت ثابت ۶-۱

پرداخت ثابت مقدمه  پرداخت ثابت و متغیر؛ پاداش های پولی در برگیرنده حقوق پایه (پرداخت ثابت) و پرداخت های انگیزشی (پرداخت متغیر) هستند. پرداخت ثابت، پاداشی غیرمشروط است که به انجام وظیفه ای خاص...

سیستم پرداخت مهارت محور 0

پرداخت مبتنی بر مهارت ۵-۳

پرداخت مبتنی بر مهارت  پیدایش پرداخت مبتنی بر مهارت از زمان تدوین قانون پرداخت برابر در سال ۱۹۶۴، ایده در نظر گرفتن مهارت ها به عنوان یکی از عوامل جبران خدمات مورد استقبال قرار...

بی نظمی در پرداخت مزد 0

بی نظمی در پرداخت مزد (مثبت و منفی) ۴-۲

بی نظمی در پرداخت مزد نظریه ارزشهای نسبی و بی نظمی ها و استثنائات  ارزش هر چیزی از ارزش چیزهای دیگر تأثیر می پذیرد. ارزش هر کار را فقط از طریق مقایسه بین انواع...

0

۳-۱۰ نظریه های کلان جبران خدمت

نظریه های کلان جبران خدمت  گفته شد که می توان نظریه های جبران خدمات را از لحاظ سطح تجزیه و تحلیل به دو گروه نظریه های خرد و کلان تقسیم کرد. به دلیل اهمیت...

0

۳-۸ ارزش انگیزشی برنامه های پرداخت

ارزش انگیزشی برنامه های پرداخت اهمیت جبران خدمات مادی  (ارزش انگیزشی برنامه های پرداخت) در ادبیات سازمانی، اهمیت جبران خدمات به شکل مادی به عنوان عامل اساسی انگیزاننده افراد همواره مورد تاکید نبوده است. ...

Locke 0

۳-۷جبران خدمات مبتنی بر نظریه هدف گذاری

جبران خدمات مبتنی بر نظریه هدف گذاری تعریف نظریه  نظریه هدف گذاری یک نظریه شناختی است که در صدد تبیین هدف به عنوان یک عامل انگیزشی بوده، در آن به حالت درونی فرد تأکید...

0

نظریه انتظار و جبران خدمات

جبران خدمات بر اساس نظریه انتظار  مبانی فکری نظریه انتظار با ارزش ابزاریت – انتظار (VIE) به روان شناسی شناخت و مفروضات مطلوبیت۔ گرایی اقتصاد کلاسیک برمی گردد که بر اساس آن، انسان موجودی...