ارتباط بین تجربه کارمندان در یک سازمان و تجربه مشتریان

بر اساس نتایج تحقیقات، ۸۵ درصد از پاسخ‌دهندگان موافقند که بهبود تجربه کارمندان و افزایش مشارکت آن‌ها منجر به بهبود تجربه مشتری، افزایش رضایت مشتری و افزایش درآمد برای سازمان‌شان می‌شود