img img img img

برچسب: بستر های نرم افزاری

HR HR: بستر های نرم افزاری ، افراد و کار و روندهای جهانی سرمایه انسانی ۲۰۱۷

براساس موضوع براساس بخش نور افکن مقاله HR HR: بستر های نرم افزاری ، افراد و کار و روندهای جهانی سرمایه انسانی ۲۰۱۷ ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ اریکا ولینی پاسکال اوچان مایکل استفان برت والش منابع انسانی تحت فشار قرار می گیرند که نقش مهمتری در کمک به سازمانها برای دیجیتال بودن داشته باشند ، نه فقط انجام دیجیتال.  این فرآیند […]