۳-۸ ارزش انگیزشی برنامه های پرداخت

ارزش انگیزشی برنامه های پرداخت اهمیت جبران خدمات مادی  (ارزش انگیزشی برنامه های پرداخت) در ادبیات سازمانی، اهمیت جبران خدمات به شکل مادی به عنوان عامل اساسی انگیزاننده افراد همواره مورد تاکید نبوده است. ...