برچسب: ارزشیابی شغل

اتحادیه های کارگری و طرح ارزشیابی مشاغل 0

اتحادیه های کارگری و طرح ارزشیابی مشاغل ۴-۱۰

اتحادیه های کارگری و طرح ارزشیابی مشاغل رویکرد اتحادیه ها به ارزشیابی مشاغل اتحادیه های کارگری اغلب به ارزشیابی مشاغل با سوء ظن می نگرند. علت این است که ارزشیابی مشاغل به منظورهای غلطی...

استفاده از ارزشیابی شغل در ایجاد ساختار گریدینگ 0

ارزشیابی شغل در ایجاد ساختار گریدینگ ۴-۸

استفاده از ارزشیابی شغل در ایجاد ساختار گریدینگ ارزشیابی شغل (تحلیلی / غیر تحلیلی)  ارزشیابی شغل ، فرایندی نظام یافته برای تعریف ارزش نسبی مشاغل در سازمان است تا مبنایی برای طراحی ساختار پرداخت...

ارزشیابی شغل پیش نیاز سیستم جبران خدمات 0

ارزشیابی شغل پیش نیاز سیستم جبران خدمات ۴-۴

ارزشیابی شغل به عنوان یکی از مهم ترین پیش نیازهای سیستم جبران خدمات  در طراحی یک سیستم جبران خدمات کارآمد، عوامل متنوعی دخالت دارند. علاوه بر مسائل قانونی، باید نظر اتحادیه ها و سندیکاهای...

ارزشیابی شغل و سیستم های جبران خدمات 0

ارزشیابی شغل و سیستم های جبران خدمات ۴-۳

ارزشیابی شغل و سیستم های جبران خدمات در جوامع مدرن، جبران خدمات ابزاری برای جذب، نگهداری و انگیزش کارکنان است. به رغم پیچیدگی و ذهنی بودن شدید سیستم جبران خدمات، مدیریت باید نسبت به...

ارزشیابی شغل اهمیت و تعریف 0

ارزشیابی شغل (تعریف و اهمیت) ۴-۱

ارزشیابی شغل (تعریف و اهمیت) مقدمه  خروجی ارزشیابی شغل معمولا گریدینگ مشاغل یا یک ساختار پرداخت جدید است. هدف این فصل مشخص کردن نقش ارزشیابی شغل در فرایند طراحی رتبه های شغلی یا ساختارهای...