استراتژی جبران خدمات و مراحل اجرا

استراتژی جبران خدمات  استراتژی جبران خدمات، یک توصیف کسب و کار محور از آن چیزی که سازمان می خواهد در چند سال آتی برای جبران خدمات انجام دهد و چگونگی تحقق بخشیدن آن است....