img img img img

برچسب: اتحادیه کارگری

اتحادیه های کارگری و طرح ارزشیابی مشاغل ۴-۱۰

اتحادیه های کارگری و طرح ارزشیابی مشاغل رویکرد اتحادیه ها به ارزشیابی مشاغل اتحادیه های کارگری اغلب به ارزشیابی مشاغل با سوء ظن می نگرند. علت این است که ارزشیابی مشاغل به منظورهای غلطی به کار رفته است. اگر این روش به منظور ایجاد مبنایی برای مذاکره و نه تعیین نرخ های قطعی مزد به […]