img img img img

برچسب: آدامز

۳-۶ طراحی سیستم جبران خدمات مبتنی بر نظریه برابری

طراحی سیستم جبران خدمات مبتنی بر نظریه برابری  در دنیای مدرن، نابرابری و بی عدالتی بسیار مشهود است و شاید بتوان نظریه برابری را نظریه نابرابری نام نهاد، ولی جوهره این نظریه تمایل به برابری در انسان است.  با حساس شدن مفهوم عدالت در فلسفه، جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی، نظریه برابری توجه زیادی را […]