img img img img

دسته: مستند سازی تجربیات

چرا باید قوانین نانوشته شرکت خود را یادداشت کنید

چرا باید قوانین نانوشته شرکت خود را یادداشت کنید قوانین و روشهای نانوشته برای انجام کارها – چه خوب و چه بد – در دنیای شرکت ها حک شده است. اغلب ، این هنجارها چنان در فرهنگ شرکت وارد می شوند که رهبران حتی به آنها فکر نمی کنند. اما اگر هنجارهای یک شرکت به […]