چرا باید قوانین نانوشته شرکت خود را یادداشت کنید

چرا باید قوانین نانوشته شرکت خود را یادداشت کنید قوانین و روشهای نانوشته برای انجام کارها – چه خوب و چه بد – در دنیای شرکت ها حک شده است. اغلب ، این هنجارها...