دسته: فصل چهارم – ارزشیابی مشاغل و گریدینگ

اتحادیه های کارگری و طرح ارزشیابی مشاغل 0

اتحادیه های کارگری و طرح ارزشیابی مشاغل ۴-۱۰

اتحادیه های کارگری و طرح ارزشیابی مشاغل رویکرد اتحادیه ها به ارزشیابی مشاغل اتحادیه های کارگری اغلب به ارزشیابی مشاغل با سوء ظن می نگرند. علت این است که ارزشیابی مشاغل به منظورهای غلطی...

حقوق پایه و ساختار پرداخت 0

حقوق پایه و ساختارهای پرداخت ۴-۹

ساختارهای پرداخت با گریدهای غیر عریض  برای طراحی ساختارهای پرداخت با گریدهای غیر عریض مراحل زیر را طی کنید: ١. با توجه به ارزشیابی مشاغل، مشاغل واقع در هر گرید را فهرست کنید (این...

استفاده از ارزشیابی شغل در ایجاد ساختار گریدینگ 0

ارزشیابی شغل در ایجاد ساختار گریدینگ ۴-۸

استفاده از ارزشیابی شغل در ایجاد ساختار گریدینگ ارزشیابی شغل (تحلیلی / غیر تحلیلی)  ارزشیابی شغل ، فرایندی نظام یافته برای تعریف ارزش نسبی مشاغل در سازمان است تا مبنایی برای طراحی ساختار پرداخت...

منطق ساختار های گریدینگ و پرداخت 0

منطق ساختار های گریدینگ و پرداخت ۴-۷

منطق ساختارهای گریدینگ و پرداخت  موضوع این مقاله : منطق ساختار های گریدینگ و پرداخت منطق ساختارهای گریدینگ و ساختارهای پرداخت باید چارچوبی منطقی داشته باشند تا خط مشی های پرداخت سازمان بتوانند در...

0

ساختار گریدینگ و پرداخت ۴-۶

ساختار گریدینگ و پرداخت  در ابتدای امر، لازم است میان ساختار گریدینگ و ساختار پرداخت تمایز قائل شویم؛  ساختار گریدینگ دربرگیرنده زنجیره یا سلسله مراتبی از رتبه ها، دسته ها یا سطوحی است که...

0

تعیین ساختار پرداخت ۴-۵

تعیین ساختار پرداخت  ساختار پرداخت و سیستم جبران خدمات ساختار پرداخت یکی از پیش نیازی مهم سیستم جبران خدمات است که بیانگر این است که چقدر پرداخت کنیم (سطح پرداخت) و ارزش نسبی هر...

ارزشیابی شغل پیش نیاز سیستم جبران خدمات 0

ارزشیابی شغل پیش نیاز سیستم جبران خدمات ۴-۴

ارزشیابی شغل به عنوان یکی از مهم ترین پیش نیازهای سیستم جبران خدمات  در طراحی یک سیستم جبران خدمات کارآمد، عوامل متنوعی دخالت دارند. علاوه بر مسائل قانونی، باید نظر اتحادیه ها و سندیکاهای...

ارزشیابی شغل و سیستم های جبران خدمات 0

ارزشیابی شغل و سیستم های جبران خدمات ۴-۳

ارزشیابی شغل و سیستم های جبران خدمات در جوامع مدرن، جبران خدمات ابزاری برای جذب، نگهداری و انگیزش کارکنان است. به رغم پیچیدگی و ذهنی بودن شدید سیستم جبران خدمات، مدیریت باید نسبت به...

بی نظمی در پرداخت مزد 0

بی نظمی در پرداخت مزد (مثبت و منفی) ۴-۲

بی نظمی در پرداخت مزد نظریه ارزشهای نسبی و بی نظمی ها و استثنائات  ارزش هر چیزی از ارزش چیزهای دیگر تأثیر می پذیرد. ارزش هر کار را فقط از طریق مقایسه بین انواع...

ارزشیابی شغل اهمیت و تعریف 0

ارزشیابی شغل (تعریف و اهمیت) ۴-۱

ارزشیابی شغل (تعریف و اهمیت) مقدمه  خروجی ارزشیابی شغل معمولا گریدینگ مشاغل یا یک ساختار پرداخت جدید است. هدف این فصل مشخص کردن نقش ارزشیابی شغل در فرایند طراحی رتبه های شغلی یا ساختارهای...