دسته: فصل پنجم – سیستم شغل محور و شاغل محور

0

پرداخت مبتنی بر شایستگی

پرداخت مبتنی بر شایستگی  پرداخت مبتنی بر شایستگی یکی از متداولترین پرداخت های انگیزشی مورد استفاده در سازمان هاست. شواهدی که میزان موفقیت این نوع پرداخت را در عمل تأیید کند، متناقض است.  از...

تفاوت پرداخت مبتنی بر مهارت و سیستم ارزشیابی مشاغل 0

تفاوت پرداخت مبتنی بر مهارت و سیستم ارزشیابی مشاغل

تفاوت پرداخت مبتنی بر مهارت و سیستم ارزشیابی مشاغل  پرداخت در ازای مهارت شاغل و نه شغل،  شاید بارزترین ویژگی پرداخت مبتنی بر مهارت آن باشد که به افراد بر اساس مهارت هایشان پرداخت...

سیستم پرداخت مهارت محور 0

پرداخت مبتنی بر مهارت ۵-۳

پرداخت مبتنی بر مهارت  پیدایش پرداخت مبتنی بر مهارت از زمان تدوین قانون پرداخت برابر در سال ۱۹۶۴، ایده در نظر گرفتن مهارت ها به عنوان یکی از عوامل جبران خدمات مورد استقبال قرار...

سیستم پرداخت شاغل محور 0

پرداخت شاغل محور ۵-۲

سیستم های پرداخت شاغل محور پرداخت شاغل محور : بر اساس طیف وسیعی از عوامل محیطی، تخصیص کارکنان به یک شغل معین برای یک دوره زمانی طولانی  چندان امکان پذیر نیست. به دلیل عدم...

سیستم های پرداخت شغل محور 0

پرداخت شغل محور ۵-۱

سیستم های پرداخت شغل محور مقدمه در قرن گذشته، شغل تاثیر مهمی در شیوه طراحی سازمان ها و به نوبه خود چگونگی مدیریت جبران خلی کرده است. فرایندهای کاری پیچیده به واسطه گروہ بندی...