img img img img

دسته: فصل هفتم: مزایا

مزایای مدیریتی ۷ – ۴

مزایای مدیریتی  اصلی ترین مزایای مدیریتی شامل ترکیبی از برنامه های جبران خدمات معوق نامحدود ، مزایای تکمیلی مدیریتی و بیمه از کار افتادگی و پرداخت اضافه بر حقوق مدیریتی است.  هریک از موارد مذکور، نقشی در شکل دهی کل بسته جبران خدمات مدیران ارشد شرکت ایفا می کنند(۲۲۳ :۲۰۰۲ ,Chingos).  برنامه های جبران خدمات […]

مزایای سازمانی ۷- ۳

مزایای سازمانی  سازمان ها علاوه بر مزایای قانونی از برخی طرح های انگیزشی برای جذب و حفظ کارکنان استفاده می کنند. هدف سیستم های جبران خدمات، رسیدن به اهداف متعددی از قبیل جذب کارکنان، حفظ افراد دارای عملکرد بالا انگیزه بخشی به عملکرد، صرف خردمندانه بودجه جبران خدمات، همسویی کارکنان با اهداف سازمانی و پاداش […]

مزایای قانونی ۷ – ۲

مزایای قانونی  ارائه مزایای قانونی برای همه کارفرماها الزامی است.  این مزایا در قانون کار ایران نیز وجود دارد و شامل موارد ذیل است: – طرح امنیت اجتماعی : این طرح شامل انواع بیمه های بازنشستگی، از کار افتادگی، درمانی و درمانی تکمیلی می شود.  – بیمه درمانی، مزایای مرتبط با خدمات درمانی ابزار ارزشمندی […]

مزایا ۷ – ۱

مقدمه  تعریف مزایا مزایا یکی از متنوع ترین، پیچیده ترین و متغیر ترین جنبه های مدیریت پاداش هستند و به خاطر ماهیت متغیری که دارند تقریبا تعریف شفافی از آنها نشده است. مزایا که اصولا به مزایای شغلی و امروزه به مزایای کارکنان معروف اند، پرداخت های غیرمستقیم – مانند خدمات درمانی یا بازنشستگی، که […]