دسته: فصل ششم – پرداخت ثابت در برابر متغیر

پرداخت های انگیزشی بلندمدت (پرداخت متغیر بلندمدت) 0

پرداخت های انگیزشی بلندمدت (پرداخت متغیر بلندمدت) ۶ – ۸

پرداخت های انگیزشی بلندمدت (پرداخت متغیر بلندمدت)  پرداخت انگیزشی بلند مدت به مدیران ارشد یکی از انواع پرداخت های متغیر، پرداخت های انگیزشی بلندمدت است که قبلا تنها به مدیران ارشد ارائه می شد...

پیاده سازی برنامه های پرداخت متغیر 0

پیاده سازی برنامه های پرداخت متغیر (پرداخت در ازای نتایج) ۶ – ۷

پیاده سازی برنامه های پرداخت متغیر (پرداخت در ازای نتایج)  دشواری ارتباط پرداخت با عملکرد پیاده سازی برنامه های پرداخت متغیر مرتبط کردن پرداخت با عملکرد و شایستگی، کاری دشوار است، اما یکی از...

پرداخت مبتنی بر عملکرد و پرداخت انگیزشی 0

پرداخت مبتنی بر عملکرد و پرداخت انگیزشی ۶ – ۶

پرداخت مبتنی بر عملکرد و پرداخت انگیزشی هدف اصلی برنامه جبران خدمات پرداخت مبتنی بر عملکرد و پرداخت انگیزشی : هدف اصلی هر برنامه جبران خدمات باید برانگیختن کارکنان برای انجام بهترین عملکرد باشد....

دیدگاه جهانی به پرداخت مبتنی بر عملکرد 0

دیدگاه جهانی پرداخت مبتنی بر عملکرد ۶- ۵

دیدگاه جهانی پرداخت مبتنی بر عملکرد همسویی جهانی – محلی  دیدگاه جهانی به پرداخت مبتنی بر عملکرد : مفهوم غالب استراتژی در بستر کسب و کار بین المللی، چارچوب همسویی جهانی – پاسخگویی محلی...

0

پرداخت مبتنی بر عملکرد ۶ – ۴

پرداخت مبتنی بر عملکرد  تعریف پرداخت مبتنی بر عملکرد برنامه های پرداخت مبتنی بر عملکرد به مجموعه معینی از رفتارها یا نتایج رفتاری (فردی یا جمعی) پاداش میدهند. این برنامه ها با افزایش در...

0

سیستم مدیریت عملکرد ۶ – ۳

پرداخت متغیر و مدیریت عملکرد پرداخت بر اساس عملکرد  تردیدی نیست که بر اساس نظریه اقتضایی، استراتژی پرداخت به مدیران و کارکنان، زمانی مؤثر است که به سیستم مدیریت عملکرد شرکت پیوند یابد. بر...

پرداخت متغیر 0

پرداخت متغیر ۶-۲

پرداخت متغیر اجزای پرداخت متغیر تاکید زیاد بر پرداخت متغیر بر این پیش فرض مبتنی است که پاداش های مالی می تواند کارکنان را به انجام کار بیشتر و بهتر تشویق کند. پرداخت متغیر...

0

پرداخت ثابت ۶-۱

پرداخت ثابت مقدمه  پرداخت ثابت و متغیر؛ پاداش های پولی در برگیرنده حقوق پایه (پرداخت ثابت) و پرداخت های انگیزشی (پرداخت متغیر) هستند. پرداخت ثابت، پاداشی غیرمشروط است که به انجام وظیفه ای خاص...